Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара

Типова угода

про співпрацю підрозділу кримінальної міліції у справах дітей та

навчального закладу
 

«___»____________20____р.                                  м. Дніпропетровськ    

 

На виконання вимог Конвенції ООН про права дитини, законів України  «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про освіту», інших нормативно-правових актів, підрозділ кримінальної міліції у справах дітей_______________________________________________ в особі

_________________________________________________________, що діє на підставі _______________________________________________ (далі - КМСД) та навчальний заклад Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 43» Дніпропетровської міської ради ,

в особі директора Каштанової Олени Вікторівни, що діє на підставі_________________________ (далі - навчальний заклад), при згадуванні разом - Сторони, уклали цю Угоду про нижченаведене:

 1. Загальні положення
  1. Метою цієї Угоди є налагодження ефективної співпраці, чіткого визначення взаємних зобов’язань щодо проведення профілактичної роботи, порядку розгляду фактів правопорушень вчинених дітьми та стосовно них, а також створення безпечного середовища для учасників навчально-виховного процесу у навчальному закладі.
  2. Сторони, згідно положень цієї Угоди, зобов’язуються здійснювати співпрацю та організувати ефективну взаємодію, діючи, при цьому, в межах власної компетенції та у відповідності до вимог законодавства і міжнародних договорів України.
  3. Предметом Угоди є співпраця Сторін для виконання таких завдань:
   1. визначення працівника КМСД та працівника(-ів) навчального закладу, що будуть безпосередньо відповідальними за організацію співпраці Сторін;
   2. встановлення порядку залучення працівника КМСД до профілактичної роботи у навчальному закладі;
   3. здійснення заходів з попередження правопорушень, вчинених дітьми та стосовно них, зокрема, шляхом проведення заходів загальної та індивідуальної профілактики серед учасників навчально-виховного процесу у навчальному закладі;

1.3.4 вирішення питання охоплення дітей навчанням, забезпечення права кожної дитини на отримання освіти у безпечному середовищі і надання відповідної допомоги дітям, які її потребують;

 1. взаємного інформування про дії (бездіяльність) учасників навчально- виховного процесу, що можуть мати ознаки правопорушення;

1.3.6. виявлення причин та умов, які сприяють вчиненню правопорушень дітьми та стосовно них, а також вжиття заходів щодо їх усунення.

1.4. Принципи співпраці між Сторонами:

 1. Сторони, що домовляються, беруть на себе зобов'язання співробітництва у напрямах, визначених розділом першим цієї Угоди.
 2. Сторони використовують можливості, сили і засоби, при виконанні покладених завдань, у межах своєї компетенції.
 3. Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності щодо інформації, яку отримують одна від одної, або такої, що стала відома в ході виконання спільних завдань.
 4. Ця Угода не впливає на зобов'язання Сторін по їх договірних стосунках з іншими юридичними чи фізичними особами.
 5. Усі питання, проблеми і розбіжності, які можуть виникнути в процесі співпраці. Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом взаємних конструктивних переговорів, з урахуванням інтересів обох Сторін і мети цієї Угоди.
 6. Співпраця Сторін в рамках цієї Угоди здійснюється на основі принципів рівноправності, законності, взаємодопомоги, урахування взаємних інтересів та інтересів суспільства, оперативності, гласності, раціональності, конфіденційності інформації, отриманої в процесі співпраці.
 1. Права і обов’язки Сторін
 1. КМСД (працівник КМСД) має право:
 1. отримувати від навчального закладу інформацію, необхідну для реалізації співпраці між Сторонами в рамках цього Договору;
 2. проводити бесіди з учасниками навчально-виховного процесу в окремому кабінеті навчального закладу, у порядку, визначеному законодавством;
 3. проводити профілактичну роботу у навчальному закладі у форменому одязі, окрім випадків, завчасно погоджених з навчальним закладом, зокрема, участь у спортивних, благодійних заходах;
 4. інші права, в межах повноважень, визначених законодавством, зокрема. Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» тощо.
 1. Навчальний заклад має право:
 1. залучати КМСД (працівника КМСД) до участі в семінарах, конференціях, інших подібних заходах навчального, інформаційного чи наукового характеру;
 2. отримувати від КМСД (працівника КМСД) інформацію, необхідну для реалізації співпраці між Сторонами в рамках цієї Угоди.
 3. ініціювати проведення працівником КМСД індивідуально-профілактичної роботи з дітьми;
 4. порушувати клопотання про відповідальність учасникам навчально- виховного процесу навчального закладу у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов’язків;
 5. інші права, в межах повноважень, визначених законодавством.

2.3. КМСД (працівник КМСД) : зобов’язується:

 1. проводити заходи загальної та індивідуальної профілактики з учасниками навчально-виховного процесу навчального закладу;
 2. поширювати у навчальному закладі інформаційні матеріали, зокрема, з попередження жорстокого поводження і насильства в сім’ї, як не стати особою,

потерпілою від злочину, іншог'о правопорушення тощо;

 1. розмістити на інформаційному стенді в навчальному закладі особисту фотографію у форменому одязі із зазначенням персональних та контактних даних (посади, звання, П.І.Б., номеру контактного телефону та адреси електронної пошти), а також телефонні номери гарячих ліній та адреси електронної пошти, створених для анонімних звернень учасників навчально - виховного процесу навчального закладу;

2 3.4. доводити до відома учасників навчально-виховного процесу навчального закладу інформацію щодо стану справ із попередження дитячого алкоголізму,

наркоманії, суїцидальної поведінки тощо;

 1. інформувати батьків або осіб, що їх замінюють, про необхідність негайного звернення та порядку дій у разі зникнення дитини;
  1. проводити роз’яснювальну правоосвітню роботу серед батьків щодо

належного виконання ними батьківських обов’язків;

2.3.7. організовувати та надавати допомогу учасникам навчально-виховного процесу навчального закладу у проведенні різноманітних конкурсів, вікторин,

змагань на правову тематику;

 1. за зверненням навчального закладу приймати участь у розгляді порушення учасниками навчально-виховного процесу вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;
 2. дотримуватися правил поведінки та професійної стики під час виконання службових обов’язків, а саме:
 • відповідати високим стандартам професіоналізму і морально-етичним принципам;
 • поводитись доброзичливо і відкрито, уважно і ввічливо, викликаючи цим у оточуючих повагу і готовність співпрацювати;
 • не допускати у своїй поведінці та спілкуванні проявів принизливого ставлення до людей.
 1. Навчальний заклад зобов’язується:
 1. підтримувати постійний зв'язок з працівником КМСД для забезпечення його виклику в ситуаціях, які потребують втручання та реагування;
 2. сприяти працівнику КМСД у проведенні профілактичної роботи, зокрема, шляхом забезпечення вільного доступу до приміщення навчального закладу, виділення окремого кабінету для проведення індивідуальної профілактичних бесід з дітьми за участі батьків або осіб, що їх замінюють, психолога і соціального педагога.
 3. невідкладно повідомляти працівника КМСД про події у навчальному закладі, що можуть мати ознаки правопорушення;
 4. здійснювати інформаційне забезпечення діяльності працівника КМСД щодо предмету цієї УГОДИ.

 

 1. Витрати сторін
  1. Виграти, пов'язані з реалізацією заходів. Сторони несуть самостійно на

основі взаємності та на безоплатних засадах, якщо не буде встановлено інший

порядок.

 1. Питання оплати можливих витрат Сторін визнаються  окремими угодами,

які є невід’ємною   частиною цієї Угоди.

 1. Відповідальність сторін
  1. Кожна Сторона несе відповідальність за дії, які можуть нанести шкоду авторитету, діяльності та правам іншої Сторони, у порядку, визначеному

законодавством.

 1. Строки
  1. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та діє до моменту, доки Сторони зацікавлені у продовженні співпраці,
  2. Сторони можуть домовитись про дострокове припинення дії Угоди при повній взаємній згоді з цього питання та повному взаєморозумінні щодо

зобов'язань, які випливають з даної Угоди.

 1. Інші умови

6.1. Спірні питання, які виникають під час виконання Сторонами умов цієї Угоди, або у зв'язку з нею протягом строку її дії, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - відповідно з вимогами законодавства.

 1. У випадку реорганізації чи перейменування однієї Із Сторін, їх права та обов’язки, передбачені цією Угодою, за погодженням Сторін, передаються правонаступнику.

6.3. Конкретні правовідносини щодо предмету цієї Угоди між Сторонами можуть регулюватися окремими угодами, оформлюються додатковими угодами або додатками до цієї Угоди і є її невід'ємними частинами.

6.4. Всі зміни і доповнення до цієї Угоди приймаються по взаємній домовленості Сторін, укладаються в письмовій формі і є її невід'ємною частиною.

6.5. У випадках, не передбачених цієї Угодою, Сторони керуються

законодавством України.

6.6. Ця Угода складена в двох примірниках на    4      аркушах, які мають однакову

юридичну силу та зберігаються по одному в кожної із Сторін.

 1. Реквізити сторін

49098                                                                    ________________________________

м. Дніпропетровськ,                                           _________________________________

вул. Білостоцького, 84                                        _________________________________

т. (0562)-23-80-32                                               __________________________________

schooln43@mail.ru                                              __________________________________

sz043@dnepredu.dp.ua                                         _________________________________

Комунальний заклад освіти                               __________________________________

«Середня загальноосвітня школа № 43»           __________________________________

Дніпропетровської міської ради                        __________________________________

Каштанова Олена Вікторівна                            __________________________________

_________________________                            __________________________________

_________________________                            __________________________________

_________________________                            __________________________________

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 44 45 »

Дистанційне 13.04

 
Н А К А З

13  квітня   2021р.                                                                                № 38

Про подовження дистанційного
навчання у 5-11 класах
 
Подробнее

Вільні місця

 
Кількість вільних місць у закладі станом на 12.04.2021 року
 
Подробнее

60 років польоту

 
60 РОКІВ ПЕРШОГО ПОЛЬОТУ ЛЮДИНИ В КОСМОС
12 квітня в Україні святкують День працівників ракетно-космічної галузі та Міжнародний день авіації та космонавтики.
Подробнее

Шевченківські дні

 
Проведення  Шевченківських днів 2021 рік
 
Подробнее

Локдаун

 
Дистанційне навчання 5-11 класи
Подробнее

Година Землі

 
Година Землі, 27 березня
Подробнее

Служба

 
Дніпропетровська міська рада
Департамент соціальної політики
Комунальний заклад соціального захисту
"Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Обійми"
Відділення "Служба підтримки сім'ї" інформує
Подробнее

Про проведення комплексної перевірки системи централізованого сповіщення

 
Звернення департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
Подробнее

Карантин 5-Б

 
До уваги!
Призупинення освітнього процесу у 5-Б класі у зв'язку з карантином з 17.03.2021р. по 21.03.2021р.
Подробнее

Вулиці мікрорайону

 
Шановні батьки, зверніть увагу!
Управлінням освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
поновлено списки мікрорайонів шкіл АНД району.


  
                                                  
Подробнее