Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара
Науково – методичний проект « Обдарованість»

Мета:

v Створення освітнього простору школи як сукупності умов для розвитку особистості шляхом здійснення переходу від ідеї розвитку особистості до ідеї саморозвитку;

v Задоволення потреб суспільства в творчих, обдарованих учнях;

v Реалізація процесу пошуку, відбору і творчого розвитку обдарованих дітей в процесі впровадження традиційних і інноваційних форм і методів навчання

 

Механізм реалізації проекту:

v науково – методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми

v виявлення обдарованих учнів;

v створення умов для розкриття їх потенційних можливостей;

v організація до профільних і профільних класів;

v забезпечення соціальних гарантій;

v стимулювання творчої діяльності учнів;

v система роботи з обдарованими дітьми;

v розробка програм для обдарованих дітей;

 

Принципи розробки програм для обдарованих дітей

v Визначення сильних і слабких сторон кожного учня;

v Індивідуальна програма має складатися з різноманітного навчального матеріалу, що відповідає інтересам обдарованої дитини;

v Індивідуальна програма має передбачати принципи поступовості і послідовновності;

v Чітка система оцінювання;v


Форми реалізації проекту:

v участь у роботі гуртків, факультативів;

v заняття в спортивних секціях;

v робота учнівського наукового товариства

v участь у роботі секцій МАНу та захист науково-дослідницьких робіт;

v науково-практичні конференції в секціях;

v науково-пошукова робота в методичних комісіях;

v участь у всеукраїнських олімпіадах із базових дисциплін та різноманітних конкурсах;

v конкурси – огляди художньої самодіяльності;


Очікувані результати від проекту:

v розробка і впровадження механізму пошуку і відбору обдарованої молоді;

v створення науково-педагогічної інформаційної системи;

v впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій;

v підвищення професійного рівня педагогів;

v створення системи морального заохочення обдарованій молоді до науково-дослідницької діяльності;

v виховання особистості, збереження традицій і досвіду педагогічного колективу школи.

Адміністрація школи приділяє велику увагу

- організації педагогічного процесу з метою забезпечення розвитку здібностей обдарованих учнів;
- визначенню варіативної частини робочого навчального плану;
- розробці комплексу науково-методичних та навчальних матеріалів, конкрет¬них методичних рекомендацій;
- підбіру педагогічних кадрів відповідного рівня, здатних сприяти творчій праці учня;
- постійному вивченню педагогічної майстерності вчителів, забезпечення умов для їх самостійної діяльності, підвищення загальнокультурного та професійного рівня;
- забезпечення участі обдарованих учнів у конкурсах, змаганнях, олімпіадах,конференціях, конкурсів- оглядів творчих і наукових учнівських робіт, виставок, спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованих дітей;
- затвердженню спеціалізованих навчальних планів та програм;
- розширенню наукових товариств, відділень МАН;
- організації проведенню інтернет - олімпіад з основ наук, створення належних умов для участі у них обдарованих дітей.

Методичною радою школи:

- проводяться науково-практичні конференції, семінари, присвячені проблемам розвитку творчого потенціалу педагогів та школярів;
- впроваджуються у практику роботи школи нові освітні технології;
- організовуються у школі виставки нових технологічних і методичних засобів, презентації індивідуальних програм творчих вчителів, психолога, спрямованих на виявлення і розвиток обдарованих дітей.

 

Шкільним психологом проводиться:

• аналітична корекція результатів розвитку учня на основі вивчення рівня інтелектуального розвитку та коефіцієнта самореалізації, тестування, робота з викладачами та вихователями по врахуванню результатів психологічних досліджень в їх подальшій роботі.
Для досягнення поставленої мети у школі створена і постійно вдосконалюється система роботи з обдарованою молоддю, яка є сукупністю змісту, методів, форм, прийомів та засобів, які ставлять дитину в умови суб’єкта творчої діяльності

У школі працює творча група вчителів, яка розробляє рекомендації щодо системи пошуку обдарованих дітей , пам’ятки вчителям, класним керівникам щодо розвитку творчих здібностей. Організація навчально-виховного процесу в закладі спрямована не на максимальне навантаження учнів навчальним матеріалом, а на розвиток їх здібностей. Творчість учнів, новизна та оригінальність їхньої навчальної діяльності виявляються тоді, коли вони самостійно ставлять проблему і знаходять шляхи її вирішення. При цьому ми намагаємось створити умови для постійного зростання рівня творчості обдарованих дітей, знаходити оптимальні співвідношення всіх видів їх діяльності, щоб одержати найкращі результати.
Відповідно до структури роботи з обдарованими учнями, робота проводиться як в груповій так і в індивідуальній формах. У старшій школі здійснюється профільне навчання, а також забезпечується допрофільна підготовка учнів в межах мікрорайону.

 

Робота вчителів з обдарованими дітьми спрямована на:

v вивчення вчителями характерних особливостей обдарованих дітей та специфіки роботи з ними.

v Створення індивідуальних програм та планів роботи з обдарованими дітьми учителями-предметниками та класними керівниками.

v Проведення навчання вчителів, які працюють з обдарованими дітьми,
психологом школи.

v Розгляд питання роботи з обдарованими дітьми на педрадах та засіданнях шкільних методичих об’єднаннях.

v Організація роботи спецкурсів, факультативів згідно з творчими потребами дітей.

v Проведення в школі предметних тижнів, до участі в яких залучати обдарованих дітей.

v Організація і проведення предметних олімпіад з базових дисциплін серед учнів 5-11 класів.

v Проведення систематичної підготовки дітей до участі у міських та обласних олімпіадах з базових дисциплін.

 

Система роботи з обдарованими учнями


Генії не падають з неба, вони повинні мати можливість отримати освіту й мати умови для розвитку. А.Бебель
 

Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет, а тому перед кожним педагогічним колективом стоїть завдання спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді .
На сучасному етапі розвитку освіти актуальними є питання удосконалення системи управління навчальним закладом і переводу школи в новий стан, який забезпечить надання населенню широкого спектру якісних освітніх послуг залежно від потреб людини, суспільства та ринку праці. В цій парадигмі науковцями відводиться важливе місце вихованню людини інтелектуально розвинутої, з високими моральними якостями. Особлива роль належить школі, яка готує майбутнє для Батьківщини. За останні роки змінилися погляди батьків на школу та їх вимоги щодо здобуття дітьми освіти. Батьки мають можливість вибирати ту школу, яка, на їх погляд, надає не тільки глибокі знання, а і виявляє здібності їх дітей, працює на перспективу. Тому у школі повинні працювати справжні інтелектуали, які здатні закласти основу для майбутнього професійного вибору учнів. Задача номер один – створити привабливий імідж навчального закладу, щоб у дітей було бажання відвідувати школу з радістю і надією. Основою формування іміджу успішності є розуміння наступних положень:
- кожна дитина має задатки;
- кожна дитина прагне реалізувати свої здібності.
Здібності та задатки розвиваються та реалізуються при умові сприятливого зовнішнього середовища і сукупності внутрішніх потенцій. Ми визначаємо обдаровану дитину як таку дитину, що відрізняється від однолітків яркими видатними здібностями, або вона має внутрішні передумови для високих досягнень, в тому або іншому виді діяльності. А під здібностями ми розуміємо індивідуальні особливості, які дозволяють при сприятливих умовах успішно оволодівати діяльністю.
Рекомендації педагогам і батькам у роботі з обдарованими дітьми

v проявляти серйозне ставлення до запитань і висловлювань дитини;
v надавати можливість демонструвати свої досягнення;
v надавати дитині місця для занять;
v демонструвати дитині, що її люблять такою, як вона є, а не за досягнуті успіхи;
v надавати допомогу в поліпшенні результатів її роботи;
v привчати дитину мислити самостійно;
v регулярно читати дитині цікаву в пізнавальному плані літературу;
v спонукати дитину до фантазування, придумування історій;
v уважно ставитися до особистих потреб дитини;
v знаходити час для того, щоб побути з дитиною наодинці;
v не карати дитину за ненавмисно зроблені помилки;
v надавати допомогу в її експериментуванні з навколишнім середовищем у пізнавальних цілях;
v спонукати дитину до того, щоб знаходити проблеми і вирішувати їх;
v надавати допомогу в її експериментуванні з навколишнім середовищем у пізнавальних цілях;
v спонукати дитину до того, щоб знаходити проблеми і вирішувати їх;
v надавати допомогу в її особистісному розвитку;
v розвивати в дитині позитивне сприйняття своїх здібностей;
v довіряти дитині;
v стимулювати самостійність дитини.

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 44 45 »

Дистанційне 13.04

 
Н А К А З

13  квітня   2021р.                                                                                № 38

Про подовження дистанційного
навчання у 5-11 класах
 
Подробнее

Вільні місця

 
Кількість вільних місць у закладі станом на 12.04.2021 року
 
Подробнее

60 років польоту

 
60 РОКІВ ПЕРШОГО ПОЛЬОТУ ЛЮДИНИ В КОСМОС
12 квітня в Україні святкують День працівників ракетно-космічної галузі та Міжнародний день авіації та космонавтики.
Подробнее

Шевченківські дні

 
Проведення  Шевченківських днів 2021 рік
 
Подробнее

Локдаун

 
Дистанційне навчання 5-11 класи
Подробнее

Година Землі

 
Година Землі, 27 березня
Подробнее

Служба

 
Дніпропетровська міська рада
Департамент соціальної політики
Комунальний заклад соціального захисту
"Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Обійми"
Відділення "Служба підтримки сім'ї" інформує
Подробнее

Про проведення комплексної перевірки системи централізованого сповіщення

 
Звернення департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
Подробнее

Карантин 5-Б

 
До уваги!
Призупинення освітнього процесу у 5-Б класі у зв'язку з карантином з 17.03.2021р. по 21.03.2021р.
Подробнее

Вулиці мікрорайону

 
Шановні батьки, зверніть увагу!
Управлінням освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
поновлено списки мікрорайонів шкіл АНД району.


  
                                                  
Подробнее