Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара
Завдання  з  хімії на період карантину 21-24.04.2020 https://schooln43.at.ua/index/khimija_7_b_prodovzhennja/0-462
13.04.-17.04.2020 року.
Тема: Фізичні властивості води.
І. Повторення.
Ми  вже мали справу з інформацією про воду, тому можемо охарактеризувати її за хімічною формулою:
Записати в робочих зошитах з хімії за планом
 • хімічна формула і валентність хімічних елементів у воді
 • якісний склад;
 • кількісний склад;
 • відносна молекулярна маса;
 • масова частка Гідрогену й Оксигену у сполуці вода.
     Чи можемо ми віднести воду до  групи оксидів? Чому?
      Воду відносять до бінарних сполук. Чому?
ІІ.Опрацювати параграф № 18.
   Передивитись відео     https://www.youtube.com/watch?v=v43ku8Te-VI&t=334s ;
відео       https://www.youtube.com/watch?v=SLtC4AMAu8U ;
ІІІ.Завдання виконати в робочих зошитах:
1. Складіть формули оксидів: феруму(ІІІ), натрію, сульфуру(УІ) оксиду, карбонуІУ) оксиду, фосфору((У) оксиду, нітроген(ІІІ) оксиду;
2.Складіть рівняння реакцій:
     P  +  O2  ---  P2O5
     C2H2  +  O2 ---  CO2  +  H2O
     Ca  +  O2  ---
     Na  +  O2  ---
     H2  +  O2  ---      
3. Виготовити з пластеліну  просторову модель молекули води.
4. Впродовж тижня підготовити презентацію «Вода- джерело життя».
13.04.-17.04.2020 року.
Тема:  Вода. Фізичні властивості води.
І. Повторити  уявлення про воду, як природний оксид , подивившись відео 
https://www.youtube.com/watch?v=4zaHedPdLFI;
https://www.youtube.com/watch?v=OX3wOI_TkL8&t=120s
2.Самостійна робота по темі «Кисень».
Самостійна робота по темі «Кисень»
1 рівень (3б)
 1. Оксиген – елемент :  А) металічний      Б)неметалічний
 2. Відносна молекулярна маса кисню становить:
 3. Оксиген розміщений у періодичній системі  в групі :
 4. Атом Оксигену містить електронів:
 5. Відносна молекулярна маса Оксигену становить :
 6. Атом Оксигену має заряд має заряд ядра:
2 рівень (3б)
 1. Речовини, які змінюють швидкість хімічної реакції, а самі при цьому залишаються незмінними, називають : А) елементами  Б) реагентами  В) окисниками  Г) каталізаторами
 2. Складіть рівняння реакції горіння фосфору в кисні.
 3. Складіть рівняння реакції горіння карбону в кисні і назвіть утворену сполуку
3 рівень (2б)
 1. Дайте хімічні назви оксидам із такими формулами: NO, Cu2O,  MgO,  SO3
4 рівень (4б)
Обчисліть масові частки елементів у сполуках Н2SO4, НСl
2. Вивести формулу речовини, якщо відомо, що до її складу входить Сульфур (масова частка  40%) і Оксиген. (  Параграф 9)
Хімія
 06.04.-10.04.2020 року.

Тема: Вода.
1. Опрацювати параграф 17 ; відповісти на запитання до нього.
   В робочих зошитах законспектувати висновок параграфу, цікаві данні ( у 7 –Б класі цієї теми в підручнику немає – тому конспектуємо головне і цікаве ).
2. Переглянути відео -  https://drive.google.com/file/d/1RuoAh6Fmr7bhpSZF3g9VcFDI05qU/view?usp=sharing ;
Записати необхідну інформацію.
Переглянути відео   -  https://www.youtube.com/watch?v=v43ku8Te-VI&t=92s ;
Рекомендую подивитись і записати в зошит:
https://www.youtube.com/watch?v=ZSkwbhlM_fk.
3.Виконати завдання:
а.Серед поданих формул вибрати ті,що належать оксидам та дати їм назви.
CaO , FeCl3, SO3, CaH2, Na2O, H2SO4, HCl, Al2O3 ;
б. Перетворити на хімічні рівняння такі схеми реакцій та вказати   тип хімічної реакції –
Ca  +  O2 ----  CaO ;
HgO  -----  Hg   +   O2;
Al    +  O2 ---- Al2O3;
H2O ----  H2  +  O2 ;            (   розставити коефіцієнти   )
в.Визначити масову долю Оксигену у воді.
4. Відповіді до попереднього завдання ( знайшли помилки,якщо вони є і виправили ).
1. Оксиди-H2O, SO2, MgO ;
2. Гідроген оксид, сульфур (ІУ) оксид, магній оксид ;  
3. S  +  O2  ---   SO2 –- реакція сполучення ;

  2  Mg  +  O2 ---2 MgO— реакція сполучення ;
Al  +  3O2  ----2 Al2O3 -- - реакція сполучення ; 
4. CH4   +2 O2   ----- CO2  + 2 H2O ;
https://drive.google.com/file/d/1RuoAh6Fmr7bhpSZF3fJ-Fg9VcFDI05qU/view?usp=sharing
06.04.-10.04.2020 року
Тема: Застосування кисню. Колообіг Оксигену в природі.
Фотосинтез вищих рослин і водоростей – єдине джерело атмосферного кисню.
І.Передивитись відео  https://www.youtube.com/watch?v=baaXGnXTPpI ;
https://youtu.be/eSahcSUvM-8 ;
2.Робота з підручником. Опрацювати параграф №16; Висновки законспектувати у робочий зошит з хімії .
3.Робота в зошитах:
 1. З перерахованих речовин вибрати оксиди -  S ,  NaCl  , Al ,  H2O  , 
Mg,   SO 2 , FeS, , MgO  ;
2. Дати хімічні назви даним оксидам.
3. Скласти рівняння реакцій утворення даних оксидів з простих речовин,
розставити коефіцієнти, вказати тип хімічної реакції ( реакції оксигену з сіркою, магнієм, алюмінієм).
4.  Скласти рівняння реакцій горіння складних сполук – метану і цукру та розставити коефіцієнти ;
      CH4  +  O2  =  CO2  +  H2O ;
C12H22O11  +  12  O2  =  12 CO2  +  11  H2O;       підказ.
5.  Обчисліть, в якому з оксидів масова частка Оксигену більша ( SO2,   MgO ,  Al2O3 ).

30.03-03.04.2020
https://drive.google.com/file/d/1tXdPMR8Aynz8rIu_myaQPMx-lQvAkQTl/view
1. Першою  хімічною  реакцією,  проведеною  людьми,  була  реакція
 горіння.  Вогнище  первісних  людей  принесло  велику  користь людям  як
 джерело  тепла  та  світла,  але  не  стало  способом  добування нових
 речовин.
 Кисень- один з найактивніших неметалів.
Він взаємодіє з більшістю неметалів і металів.Як правило, реакції відбуваються при нагріванні та супроводжуються виділенням теплоти.
 Хімічну реакцію, під час якої виділяється теплота і з’являється полум’я, називають  горінням. Реакція горіння та інші реакції за участю кисню називаються реакціями  окиснення.
У реакціях взаємодії кисню з простими речовинами утворюються оксиди. Пригадайте, як скласти формулу бінарної сполуки за валентністю.
(дидактичний матеріал «правила складання формул» ( параграф 8 сторінка50-52)
Загальна формула оксидів Е n O m (записати у конспект),   де  n  і  m   - індекси.
У хімічній формулі оксидів Оксиген записується після елемента, який утворює оксид !
Назва оксиду утворюється таким чином:
Назва елемента, його валентність ( якщо вона змінна ), слово « оксид».
 При взаємодії речовин з киснем (окиснення) утворюються особливі
речовини – оксиди.
  Na 2 O,  Al 2 O 3 ,  MgO,  CaO,  K 2О,  HgO,  Ag 2О,  BaO,  CrO,  ,  P 2 O 5 ,  SO 2 ,  SO 3 ,
 CO,  CO 2           ( записати в зошит і дати їм назви ).
Хімічні реакції, в яких беруть участь декілька простих або складних речовин і в результаті утворюється одна складна речовина, називаються реакціями сполучення.
          4 Р   +   5 О2  =  2 Р2О5   - фосфор(V) оксид
          2Са  +  О2   =  2 СаО     - кальцій оксид
У  кисні  добре  горять  різні  речовини,  як  прості, так  і  складні. Але
горіння не єдина реакція, яка відома для кисню.
Наведіть приклади, коли кисень використовується, а горіння не
відбувається (дихання, гниття).
Первинне відтворення знань
1. До яких властивосей речовини належить горіння?
2. Наведіть приклади, крім горіння, окиснення речовин.
3. При хімічному перетворенні одні речовини «зникають», а інші
«з’являються». Чи побачили ми це у досліді?
4.Дайте визначення поняття «оксиди», враховуючи до якої групи
належать (прості чи складні), яка обов’язкова ознака.
Перевірити визначення за підручником.
5.Пригадайте формулу вуглекислого газу, чадного газу, кварцу, негашеного
вапна. Чи належать дані речовини до оксидів?
6. Робота з підручником :
 Опрацювати  параграф 15 стор. 79; виконати завдання для самоконтролю №1-8 стор. 82.

Індивідуальні завдання .
1.Запишіть формули оксидів:
Ферум(ІІІ) оксиду, алюміній оксиду, сульфур(ІУ) оксиду, арсен (У) оксиду, станум (ІІ) оксиду, манган (ІУ) оксиду, натрій оксиду.
2. Складаємо рівняння реакцій горіння простих речовин з утворенням  оксидів.
Скласти рівняння реакцій горіння простих речовин з утворенням оксидів фосфору (У), цинку, феруму(ІІ).
3. Обчислити масову частку Оксигену в оксидах:  FeO,  SO2.
4. Вчимося розрізняти реакції сполучення та реакції розкладу.

16.03-20.03
Тема
:Оксиген і кисень. Поширення в природі.

Добування кисню та його фізичні властивості.
Навчально-освітня мета: узагальнювати та поглиблювати знання про хімічний елемент Оксиген і просту речовину кисень; знати склад повітря; розглянути поширення кисню в природі, з`ясувати біологічну роль кисню; вдосконалювати навички складання хімічних рівнянь,що відбивають хімічні властивості кисню.

І.Презентація нового матеріалу:

1.Розповідь учителя з демонстрацією фільма  про склад повітря,добування кисню, його фізичні і хімічні властивості . https://drive.google.com/open?id=1XfC5Mk26MQ0bWJysaSCvPnwOQlVgEhyf
2. Тестові завдання :
- Оксиген розміщений у періодичній системі в групі
а.ІУ    ; б.ІІ ;  в.УІІ ;  г. УІ ;

-Атоми Оксигену утворюють просту речовину
а. водень;  б.кисень;  в.азот;  в.гелій.;

-Відносна атомна маса Оксигену
а. 16;  б.32;   в.64; г.8 ;

-У сполуках Оксиген виявляє валентність
а. УІ ;  б. І ;  в. ІІ ; г. ІУ ;

-Атом Оксигену містить електронів
а. 8 ;  б. 32;  в. 16 ;  г. 64 ;

-Заряд ядра атома Оксигену
а.+16 ;  б.+64 ;  в. +32 ; г. +8 ;

-Кисень – проста речовина
а. метал
б. неметал ;

-Відносна молекулярна маса кисню
а.32 ; б. 16 ;  в. 64 ; г. 8 ;

-Кисень-це речовина
а.важча за повітря ; б. легша за повітря ; в. з різким запахом ; в. без запаху ;
фото своїх робіт, прохання, відправляти на пошту kashtanova.o.viktorivna@gmail.com

 

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 43 44 »

Дистанційна робота

 
25.02.2021 року 5-11 класи школи будуть працювати дистанційно, в зв'язку з ремонтними роботами електромережі у закладі.
Подробнее

Вступ до школи

 
Розпочато набір учнів до перших класів.
Подробнее

Робота закладу освіти

 
МОН дало роз’яснення щодо навчання учнів з 25 січня
Подробнее

Навчання

 
Новини дистанційного навчання у школі.
Подробнее

Дистанційне навчання

 
Сьогодні, 11.01.2021 року розпочався дистанційний навчальний процес.
Наша школа працює на платформі Classroom, онлайн-уроки за допомогою Zoom та Meet.
Подробнее

Пробне ЗНО

 
В Україні з 5 січня розпочинається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Вона триватиме до 19 січня включно.
У цьому році кожен учасник / кожна учасниця зможе вибрати тільки один предмет для проходження пробного ЗНО, а також додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів з переліку предметів ЗНО-2021.
Подробнее

Наказ

 
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради інформує:
У зв'язку із посиленням карантинних обмежень у період з 08.01.2021 до 24.01.2021 забороняється відвідування закладів освіти, незалежно від форми власності, її здобувачами, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти.
З 25.12.2020 по 10.01.2021- канікули
З 11.01. по 24.01 - дистанційне навчання!
Подробнее

ЗНО 2021

 
Пам'ятка для майбутніх учасників пробного ЗНО-2021
Подробнее

Канікули зима

 
Маємо для Вас 2 новини...

....карантину у школах Дніпра немає, а канікули розпочнуться з 25 грудня!

Подробнее

9 листопада

 
9 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
В школі кафедрою філологів було проведено заходи присвячені святу. Традиційно учні 9 – 11 класів писали диктант національної єдності імені Петра Яцика, який цього року ювілейний. 
Подробнее